Menestyvät yrittäjät ja yritykset ovat koko hyvinvointimme perusta

Kasvua syntyy, kun yritykset investoivat ja niihin investoidaan. Meidän pitää vahvistaa Suomen houkuttelevuutta teollisuuden investointikohteena pitämällä huolta yritysten toimintaympäristön ennakoitavuudesta ja oikeusvarmuudesta. Suomen maakuvaa pitää kirkastaa sekä mielikuvissa että todellisin teoin. Suomen pitää pystyä houkuttelemaan yritysten perustajia ja pääkonttoreita Suomeen

Meidän pitää pyrkiä poistamaan yritysten välisen kilpailun esteitä ja helpottaa markkinoille pääsyä. Yrittäjä on tässä suhteessa oman alansa paras asiantuntija. Yritysvaikutusten arviointi ja yritysten kuuleminen tulisi olla systemaattinen osa päätöksentekoa ja lainvalmistelua. Esimerkiksi työelämälainsäädäntöä uudistettaessa periaatteeksi tulee ottaa kaiken työllistämisen helpottaminen ja työllisyysasteen nostaminen.

Suomen yritysverotuksen pitää olla kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kansallisesti yrittämiseen ja investointeihin kannustavaa. Yritysten ja osinkojen verotusta on muutettava niin, että yritysten kasvulle ja pörssilistautumiselle on mahdollisimman vähän esteitä. Listaamattomien yritysten omistajien verotuksen kiristämistä ei voi hyväksyä, ei myöskään exit-veroa. Tämä vero on taas yksi este investointien ja osaajien saamiselle Suomeen.

Julkisen sektorin toimintaa tulee läpivalaista. Julkisiin, markkinoilla oleviin toimijoihin tulee noudattaa samoja vaatimuksia markkinaehtoisesta kilpailusta kuin yksityisiin toimijoihin. Ylipäätään tavoitteena tulee olla vähentää kuntien ja valtion toimintaa sellaisilla markkinoilla, joilla sitä on jo yksityisten toimijoiden toimesta tarjolla.

Yrittäjä, yritys ja työntekijät tuntevat yrityksensä, senpä vuoksi paikallisen sopimisen joustavuutta tulee lisätä.

Yrittäminen tarkoittaa huomattavaa riskiä, henkilökohtaisenkin elämän kustannuksella. Epäonnistuminen ei saa johtaa esteeseen yrittää uudelleen, paremmissa olosuhteissa tai paremmalla liikeidealla. Lainsäädäntöä pitää uudistaa niin, että tilapäinen kriisi tai konkurssi ei ole ikuinen este päästä markkinoille uudelleen.

Helsingin ja helsinkiläisten puolustaja

Kaupungistuminen on globaali ilmiö ja Suomen kasvun ja työllisyyden kannalta tarpeen. Tällä hetkellä puolet suomalaisista asuu kuudella suurimmalla kaupunkiseudulla. Tulevina vuosina koko maan kasvu keskittyy vielä vahvemmin Helsingin seudulle ja erityisesti vielä sen ytimeen Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.

Kaupunkien tehtäväkenttä palvelujen tuottajana Suomessa on erittäin laaja ja suurilla kaupunkiseuduilla voimakas kasvu vielä lisää erilaisten palvelujen tarpeita.

Helsingin ja helsinkiläisten hyvinvointi on koko Suomen etu. Säilyttämällä Helsingin taloudelliset edellytykset tarjota asukkailleen laadukkaita palveluita ja investoida liikenteen infraan, kouluihin ja päiväkoteihin, vaikutetaan samalla yhteen viidesosaan Suomen väestöstä. Siksi seuraavalla hallituskaudella tuleekin tehdä ratkaisuja, jotka vahvistavat suurten kaupunkien investointikykyä sekä veropohjaa.

Hyvinvoinnin perusta on työ

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen ja se, että heikommista pystytään pitämään huolta on minulle todella tärkeää. Suomi ikääntyy ja palveluiden tarvitsijoita on yhä enemmän. Samaan aikaan työikäisten määrä on laskussa.

Valtion velkaantumiselle on saatava stoppi ja julkisen talous kestävälle uralle, koska vain siten voimme pitää huolta vanhuksistamme ja lastemme tulevaisuudesta. Hyvinvointiyhteiskunta ja sen palvelut on turvattava. Ainoa kestävä tie tähän on talouskasvun luominen, joka syntyy vain työnteosta ja yrittämisestä. Työnteon tulee aina olla kannattavaa, kannustinloukot tulee purkaa ja palkasta pitää jäädä enemmän käteen

Tarvitsemmekin yhä useamman työikäisen ja työkykyisen ihmisen töihin, työuria täytyy pidentää ja työmarkkinoiden jäykkyyksiä on poistettava. Työn vastaanottamisen pitäisi aina olla kannattavaa. Tarvitsemme sosiaaliturvauudistuksen. Järjestelmän tulee kannustaa passiivisuuden sijaan aina aktiivisuuteen, työntekoon, osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen.

Näillä keinoilla pystymme kasvattamaan verotuloja, rahoittamaan yhteiskunnan tärkeät palvelut ja lisäämään suomalaisten hyvinvointia.

Panostus lapsiin ja nuoriin on paras investointi tulevaisuuteen

Me tarvitsemme panostuksia koulutukseen kaikille koulutusasteille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Varhaiskasvatuksen laatua tulee vahvistaa ja perusopetuksessa pitää keskittyä perusasioihin, oppimisen rauhaan, riittävään yksilölliseen tukeen ja siihen, että peruskoulusta valmistutaan riittävillä taidoilla.

Meidän tulisi päästä tilanteeseen, jossa jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon ja entistä useampi nuori myös korkea-asteen tutkinnon.

Me tarvitsemme panostuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Teini-ikäisen pojan äitinä nuorten syrjäytyminen ja kuinka se pystytään ehkäisemään on sydäntäni lähellä. Lapsia ja nuoria on suojeltava ja autettava ennen kuin ongelmat mutkistuvat ja moninkertaistuvat. Lapsen ja perheen on saatava apua heti, kun siihen on tarve. Perhepalveluihin pitää olla matala kynnys, ja avohuollolla on oltava riittävästi voimavaroja.

Nuorisotyö ja sen asiantuntijat ovat korvaamattomia erityisesti saavuttamaan ne nuoret, jotka ovat muuten vaarassa ajautua syrjään. Onkin tärkeätä levittää tehokkaita etsivän nuorisotyön toimintamalleja kaikkialle ja varmistaa niille riittävä rahoitus.

Tällä hetkellä avun saaminen edellyttää nuorilta ja heidän läheisiltään voimavaroja ja kykyä etsiä apua erilaisten palveluiden joukosta. Kuormittavassa elämäntilanteessa tämä voi olla ylivoimaista Palveluita ei saa suunnitella kapea-alaisesti yksittäisen toimijan tulosvastuun näkökulmasta, vaan tieto nuorten asioista on kuljettava saumattomasti viranomaisten välillä sektori- ja kuntarajojen yli. Nuorten juoksuttaminen luukulta toiselle on loputtava, kaupungin organisaatiosta pitää löytyä tukihenkilö, joka ottaa kokonaisvastuun nuoresta.

Nuorten ja lasten syrjäytymiseen liittyvät ehkäisevän toiminnan suorat taloudelliset säästöt ovat pitkällä aikavälillä huomattavat sen lisäksi, että toimenpiteillä ehkäistään inhimillistä kärsimystä.

Tule mukaan

Vaalikampanjan tekeminen ei kuitenkaan onnistu yksin.

Olisinkin suuresti kiitollinen kaikesta mahdollisesta avusta ja tuesta kampanjalleni, laita siis viestiä [email protected] ja liity vaalitiimiini. Voit myös tukea kampanjaani rahallisesti tekemällä lahjoituksen tukiyhdistykseni Stadin puolesta ry tilille FI78 5780 3820 1957 99. Lahjoituksilla ostetaan tarpeellista näkyvyyttä eduskuntavaalikampanjalleni. Huomioithan vaalirahoituslainsäädännön. Kiitos mahdollisesta lahjoituksestasi!

Takaisin ylös